Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies  
I INTERNATIONAL KAYAK FILM FESTIVAL
I INTERNATIONAL KAYAK FILM FESTIVAL
I INTERNATIONAL KAYAK FILM FESTIVAL
27 juliol 2012

I INTERNATIONAL KAYAK FILM FESTIVAL


DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ / DOWNLAND INFO
Coincidint amb l'organització del I SALT KAKAK FESTIVAL, un event que preten aglutinar diferents activitats relacionades amb el mon del kayak, que tindrà lloc els dies 20, 21, 22 i 23 de setembre, des de la Casa de Cultura "Les Bernardes", amb la col·laboració d'altres institucions i del Club Piragüisme Salt-Ter s'organitzarà el I INTERNATIONAL KAYAK FILM FESTIVAL, una mostra dedicada específicament a les produccions audiovisuals del món del Kayak, amb 2.000€ en premis per a les diferents produccions guanyadores de les diferents categories.


CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ / CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

RULES AND CONDITIONS / CONDITIONS DE PARTICIPATION

1. LLOC i DATA
La primera mostra de cinema de caiac està organitzada per la Casa de Cultura Les Bernardes i es celebrarà a Salt entre el 20 i el 22 de setembre de 2012.

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
• Podran participar curtmetratges de producció nacional i internacional.
• El format de la projecció pot ser amb DVD o altres formats digitals.
• Es podran presentar les obres realitzades a partir de l'1 de gener de 2012, que no hagin estat exhibides amb anterioritat.
• Les obres tindran una durada entre 6 i 10 minuts.
• No hi ha límit d’obres presentades pel mateix autor o autors.
• Les obres es presentaran amb el seu idioma original.
• L’organització podrà exhibir els curtmetratges seleccionats en els llocs i horaris que es considerin oportuns.

3. PREMIS/CATEGORIES
• Millor curtmetratge
• Millor curtmetratge en riu català
• Millor curtmetratge de mar
• Millor curtmetratge d’execució tècnica esportiva
• Premi del públic.

4. INSCRIPCIÓ
• La inscripció es formalitzarà mitjançant:
El formulari d’inscripció es podrà recollir a Les Bernardes o descarregar a www.salt-ter.net
Es realitzarà l’enviament del DVD abans del 5 de setembre de 2012 a la següent direcció:

Casa de Cultura Les Bernardes
Carrer Major, 172
17190 Salt (Girona)

La còpia del DVD anirà acompanyada de la còpia del formulari d’inscripció i un cd amb:
a) Currículum i fotografia del director
b) Sinopsis amb català, castellà o anglès
c) Fitxa tècnica
d) 3 fotografies del curtmetratge
e) Fotocòpia del DNI del director
f) I tota la informació que es consideri oportuna: cartell, etc.
• En cap cas s’acceptaran enviaments ni inscripcions posteriors a la data assenyalada.
• Les despeses d’enviament de les obres per la preselecció anirà a càrrec dels participants.
• Aquestes còpies passaran a formar part de l’arxiu del festival i no podran ser projectades després de la mostra de cinema sense permís dels seus autors.

5. SELECCIÓ
• El comitè de selecció de la mostra seleccionarà les obres finalistes i ho comunicarà als seus autors. Les decisions del comitè seran inapel•lables.
• Els curtmetratges seleccionats a concurs es comunicaran abans del 14 de setembre de 2012 i s’exhibiran en els dies previstes de la mostra.

6. JURAT i PREMIS
• El jurat serà designat per l’organització de la Mostra. Les seves decisions del seran inapel•lables.
• El treball guanyador en cada categoria rebrà un premi econòmic:
a) Millor curtmetratge: 1000 euros
b) Millor curtmetratge en riu català: 250 euros
c) Millor curtmetratge de mar: 250 euros
d) Millor curtmetratge d’execució tècnica esportiva: : 250 euros
e) Premi del públic: : 250 euros
• Tots els premis excepte el del públic podran declarar-se deserts.
• Tots els premis són acumulables.

7. CÒPIES
• Les còpies en DVD de les pel•lícules seleccionades passaran a formar part de l’arxiu del festival. L’organització es reserva el dret de reproduir-les en altres projectes relacionats amb la Mostra o amb activitats relacionades amb el caiac, prèvia comunicació als autors, i en activitats sense ànim de lucre.
• Els autors autoritzen la utilització de fragments de les obres seleccionades per difusió en qualsevol mitjà de comunicació ( amb un màxim de 3 minuts).
• L’organització no es fa responsable dels accidents i deteriorament que puguin patir els materials.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació de l’orba en les dates indicades suposa l’acceptació d’aquestes bases.
______________________________________________________

1. LUGAR y FECHA
La primera muestra de cine de kayak está organizada por la Casa de Cultura Les Bernardes y se celebrará en Salt entre el 20 y el 22 de septiembre de 2012.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
• Podrán participar cortometrajes de producción nacional e internacional.
• El formato de la proyección puede ser con DVD u otros formatos digitales.
• Se podrán presentar las obras realizadas a partir del 1 de enero de 2012, que no hayan sido exhibidas con anterioridad.
• Las obras tendrán una duración entre 6 y 10 minutos.
• No hay límite de obras presentadas por el mismo autor o autores.
• Las obras se presentarán en su idioma original.
• La organización podrá exhibir los cortometrajes seleccionados en los lugares y horarios que se consideren oportunos.

3. PREMIOS/CATEGORIAS
• Mejor cortometraje
• Mejor cortometraje realizado en un río catalán
• Mejor cortometraje realizado en el mar
• Mejor cortometraje de ejecución técnica deportiva
• Premio del público.

4. INSCRIPCIÓN
• La inscripción se formalizará mediante:
El formulario de inscripción se podrá recoger en Les Bernardes o descargar en www.salt-ter.net
Se realizará el envío del DVD antes del 5 de septiembre de 2012 a la siguiente dirección:

Casa de Cultura Les Bernardes
Carrer Major, 172
17190 Salt (Girona)

La copia del DVD irá acompañada de la copia del formulario de inscripción y un cd con:
Currículum i fotografía del director
a) Currículum y fotografía del director
b) Sinopsis en catalán, castellano o inglés
c) Ficha técnica
d) 3 fotografías del cortometraje
e) Fotocopia del DNI del director
f) Y toda la información que se considere oportuna: cartel, etc.
• En ningún caso se aceptarán envíos ni inscripciones posteriores a la fecha señalada.
• Los gastos de envío de las obras para la preselección serán por cuenta de los participantes.
• Estas copias pasarán a formar parte del archivo del festival y no podrán ser proyectadas después de la muestra de cine sin permiso de sus autores.

5. SELECCIÓN
• El comité de selección de la muestra seleccionará las obras finalistas y comunicará las obras escogidas a sus autores. Las decisiones del comité serán inapelables.
• Los cortometrajes seleccionados a concurso se comunicarán antes del 14 de septiembre de 2012 y se exhibirán durante los días de la muestra.

6. JURADO Y PREMIOS
• El jurado será designado por la organización de la Muestra. Las decisiones del jurado serán inapelables.
• El trabajo ganador en cada categoría recibirá un premio económico
a) Mejor cortometraje: 1000 euros
b) Mejor cortometraje realizado en un río catalán: 250 euros
c) Mejor cortometraje realizado en el mar: 250 euros
d) Mejor cortometraje de ejecución técnica deportiva: 250 euros
e) Premio del público: 250 euros
• Todos los premios excepto el del público podrán declararse desiertos.
• Todos los premios son acumulables.

7. COPIAS
• Las copias en DVD de las películas seleccionadas pasarán a formar parte del archivo del festival. La organización se reserva el derecho de reproducirlas en otros proyectos relacionados con la Muestra o con actividades relacionadas con el kayak, previa comunicación a los autores, y en actividades sin ánimo de lucro.
• Los autores autorizan la utilización de fragmentos de las obras seleccionadas para difusión en cualquier medio de comunicación (un máximo de 3 minutos).
La organización no se hace responsable de los accidentes y deterioro que puedan sufrir los materiales.

8. ACCEPTACIÓN DE LES BASES
La presentación de la obra en las fechas indicadas supone la aceptación de estas bases.
______________________________________________________

1. PLACE AND DATE
The first international kayak film festival organized by the Casa de Cultura Les Bernardes will be held in Salt from the 20th to the 22nd September 2012.

2. RULES AND CONDITIONS
• Short films of national and international production make take part.
• The format of the projection can be either DVD or other digital formats.
• Films produced on or after the 1st January 2012 which have not been previously exhibited may take part.
• The films must last from 6 to 10 minutes.
• There is no limit to the number of films presented by the same author or authors.
• The films will be in the original language.
• The organizers claim the right to exhibit the selected short films at the places and times as they consider convenient.

3. PRIZES / CATEGORIES
• The best short film.
• The best short film in Catalan rivers.
• The best short film at sea
• The best short film for sporting techniques
• Prize awarded by the audience

4. ENTRY
• The entry will be as follows:
The entry form will be available at Les Bernardes or downloaded from www.salt-ter.net
The DVD must be delivered before the 5th September 2012 to the following address;

Casa de Cultura Les Bernardes
Carrer Major,172
17190 Salt (Girona)

The copy of the DVD has to be delivered along with the entry form and a cd with:
a) Curriculum and photography of the film director
b) Synopsis in Catalan, Spanish or English
c) Technical description
d) 3 photographs of the short film
e) Photocopy of the DNI of the film director
f) And all the information considered necessary: poster, etc.
• On no condition will entries be accepted after the closing date.
• All delivery expenses for the pre-selection of the films will be paid by the participants.
• All copies will become part of the archives of the festival and cannot be shown after the festival without the permission of the authors.

5. SELECTION
• The selection committee of the festival will select the short films and inform the authors. The decision of the committee will be final.
• The short films finally chosen for the contest will be announced before the 14th September 2012 and will be shown on the dates of the festival.

6. JURY AND PRIZES
• The jury will be selected by the organizers of the festival. Their decisions will be final.
• The winner of each category will receive the following prizes:
a) The best short film: 1000 Euros
b) The best short film in Catalan rivers: 250 Euros
c) The best short film at sea: 250 Euros
d) The best short film for sporting techniques: 250 Euros
e) Prize awarded by the audience: 250 Euros
• All the prizes except that awarded by the audience could be declared null and void.
• Authors may accumulate prizes.

7. COPIES
• The DVD copies of the selected films will become part of the archives of the festival. The organization reserves the right to reproduce the films in other projects related to the festival or to activities related to kayaks prior permission of the authors, and in non lucrative activities.
• The authors authorise the use of fragments of the films selected for diffusion in any form of communication (up to a maximum of 3 minutes).
• The organisation will not be held responsible for accidents or deterioration of any material.

8. ACCEPTANCE OF THE RULES
By submitting short films on the indicated dates each author agrees to accept the rules.

______________________________________________________

1. LIEU et DATE
Le premier festival du cinéma de Kayak est organisé par la Maison de Culture "Les Bernardes" et se déroulera à Salt entre le 20 et le 22 Septembre de 2012.

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Les courts-métrages nationaux ou internationaux pourront participer.
• Le format de la projection peut être présenté sous forme de DVD ou d'autres formats digitaux.
• Les œuvres réalisées pourront être présentées à partir du premier Janvier 2012. Elles devront être inédites et ne pas avoir étés présentées à d'autres concours.
• Les œuvres doivent avoir une durée comprise entre 6 et 10 minutes.
• Chaque participant peut présenter un ou plusieurs courts-métrages.
• Les œuvres devront être présentées dans leur langue originelle.
• L’organisation se réserve le droit de diffuser les courts-métrages sélectionnés.

3. PRIX et CATÉGORIES
• Meilleur court-métrage
• Meilleur court-métrage réalisé en rivière Catalane
• Meilleur court-métrage réalisé en mer
• Meilleur court-métrage d’exécution de la technique sportive
• Prix du public

4. INSCRIPTION
• Modalité d’inscription :
Le formulaire d’inscription pourra être retiré à Les Bernardes. Il sera également accessible sur le site Internet www.salt-ter.net
L’envoi du DVD devra être fait avant le 5 Septembre 2012 à l’adresse suivante :

Casa de Cultura Les Bernardes
Carrer Major, 172
17190 Salt /Girona

La copie du DVD devra être accompagnée de la copie du formulaire d’inscription et d’un cd comprenant :
a) Curriculum et photographie de l’auteur
b) Synopsis en français traduit en catalan ou en espagnol et en anglais
c) Fiche technique
d) 3 photographies du court-métrage
e) Photocopie de la carte d’identité de l’auteur
f) Toute la documentation considérée par l’auteur comme nécessaire et / ou complémentaire de l’œuvre présentée (affiche, etc).
• Les envois et les inscriptions ne respectant pas la date limite ne seront pas pris en compte.
• Les frais d’envois des œuvres de la présélection ne sont pas pris en charge et dépendent de chaque participant.
• Les œuvres présentées entreront dans les archives du Festival et ne pourront être projetées qu’avec l’accord et le permis de l’auteur.

5. SÉLECTION
• Le comité de sélection du festival sélectionnera les œuvres finalistes et informera les auteurs sélectionnés. Les décisions du jury seront sans appel.
• Les films sélectionnés pour la compétition seront annoncés avant le 14 Septembre 2012 et exposés dans les jours prévus au festival.

6. COMITÉ DE SELECTION ET PRIX
• Le comité de sélection du festival sélectionnera les œuvres finalistes et informera les auteurs sélectionnés. Les décisions du jury seront sans appel.
• Les œuvres gagnantes recevront les prix suivant :
a) Meilleur court-métrage : 1000 euros
b) Meilleur court-métrage réalisé en rivière Catalane : 250 euros
c) Meilleur court-métrage réalisé en mer: 250 euros
d) Meilleur court-métrage d’exécution de la technique sportive: 250 euros
e) Prix du public: 250 euros
• Tous les prix exceptés celui du public pourront être déclarés nul.
• Tous les prix sont cumulables.

7. COPIES
• Les copies des DVD des films sélectionnés feront partis des archives du festival. L’organisation se réserve le droit de les reproduire pour d’autres projets qui soient en relation directe avec le festival ou les activités liées au kayak. Les auteurs en seront avertis et les activités seront sans bénéfices économiques.
• Les réalisateurs des courts-métrages, sélectionnés pour chaque prix cèdent gratuitement le droit d’exploitation (droit de représentation et droit de reproduction) d’une bande annonce de leur court-métrage, d’une durée maximum de 3 minutes.
• L’organisation n’est pas responsable des accidents ni de l’éventuel détérioration du matériel.

8. ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
La participation à ce concours implique l'acceptation pleine, entière et sans réserve du présent règlement.
 

Agenda d'activitats

 
 
 
 
Les Bèsties de Riu Eskola de piragüisme Fes-te Soci del Club!